Onze visie

Nohva is het gemeenschapscentrum van Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk in Laken. Als deel van de Vlaamse gemeenschap in Brussel wil Nohva een open en verbindend huis zijn. Nederlands is de voertaal zodat Nederlandstaligen zich thuis voelen en zodat iedereen die een Nederlands taalbad zoekt, dit vindt bij Nohva. Tegelijkertijd omarmt Nohva de Brusselse diversiteit en meertalige realiteit en creëert het connecties tussen individuen, gemeenschappen en culturen ongeacht hun herkomst, achtergrond, moedertaal… 

Nohva heeft als actieve partner in het lokale netwerk voeling met de buurt en het rijke verenigingsleven. Het speelt in op wat leeft en ondersteunt lokaal initiatief. Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing staan centraal in het aanbod. Bij de planning en uitwerking van activiteiten is er steeds aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit. Nohva heeft oog voor meerdere doelgroepen, vaak in dezelfde activiteit zodat een mix van culturen of generaties kan deelnemen en elkaar tegenkomt. Vrijwilligers bepalen en verwezenlijken samen met beroepskrachten de werking.  

Nohva wil de komende jaren het nieuwe Lendrik gebouw ten volle benutten. Naast eigen programmatie kiest Nohva er bewust voor om witruimte in te bouwen zodat er ruimte is om nieuwe initiatieven te faciliteren. Nohva wil de eigen infrastructuur warm inrichten zodat ze uitnodigt om te ‘ont-moeten’, om in interactie te gaan, om creatief en (op) jezelf te zijn... Het potentieel van Lendrik en de activiteiten die nu reeds vanuit Nohva georganiseerd worden, proberen we ruimer en op nieuwe manieren bekend te maken.  

Heembeek-Mutsaard kent een grote bevolkingsgroei wat maakt dat het gemeenschapscentrum een steeds ruimer publiek tracht te bereiken. In buurtonderzoek willen we noden detecteren, oplijsten welke initiatieven en organisaties daar al aan tegemoet komen en uitklaren waar er nog leemtes en drempels zijn. Voortbouwend op het bestaande netwerk en met een openheid naar steeds nieuwe contacten, willen we met verenigde krachten en in nieuwe partnerschappen trachten die noden te ledigen en drempels weg te werken zodat mensen graag (samen)wonen in deze noordelijke uithoek van Brussel. 

Doorblader ons cultuurbeleidsplan

We werken mee aan 'Horizon 2020-25', 
het lokale cultuurbeleidsplan van Stad Brussel.